Programy wyborcze

Programy komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu.

1. Platforma Obywatelska

Reklama

Dbając o swoje interesy i współtworząc unijny interes wspólny, należy budować naszą pozycję odpowiadającą naszym aspiracjom, na miarę takiej pozycji Polski jaką ona byłaby, gdyby nie dotknęły jej tragiczne werdykty historii - zaznacza PO w swoim programie wyborczym. Należy wzmacniać nasz potencjał na miarę tych aspiracji. Nie należy zapominać, że nasza pozycja będzie przede wszystkim zależeć od zdrowia naszego państwa, gospodarki, struktur społecznych i od naszej wiarygodności w wypełnianiu zaciągniętych zobowiązań oraz wnoszenia własnego wkładu do wspólnej europejskiej konstrukcji.

2. Polska Partia Pracy

Podstawowym zadaniem reprezentacji Polskiej Partii Pracy w Parlamencie Europejskim będzie walka o stworzenie szans rozwoju dla polskiej przedsiębiorczości. PPS nie wyobrażamy sobie Europy dwóch prędkości dyskryminującej aspiracje młodych Polaków.

Polska ponosząc ogromne koszty integracji musi mieć zagwarantowany wolny dostęp do unijnych rynków zbytu dla własnego przemysłu.

3. Samoobrona

Według Samoobrony, jest sprawą oczywistą, że we współczesnym świecie poszczególne narody i państwa nie mogą pozostawać we wzajemnej izolacji gospodarczej i politycznej, że powiązania międzynarodowe stają się coraz szersze i ściślejsze. Jednakże nie może oznaczać to stosunków podporządkowania i dominacji, jak wyobrażają sobie najbardziej rozwinięte i najsilniejsze kraje świata.

4. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Partia Europejskich Socjalistów proponuje program na rzecz postępowej Unii Europejskiej, który stawia na pierwszym miejscu potrzeby i oczekiwania obywateli. Deklaruje, że przyczynimy się do tego, by rozszerzenie Unii Europejskiej okazało się korzystne zarówno dla dotychczasowych, jak i jej nowych Państw Członkowskich.

5. Unia Polityki Realnej

W ramach programu wyborczego UPR postuluje: niskie podatki - więcej miejsc pracy; proste prawa - mniej biurokracji i korupcji; obronę polskich interesów. Podkreślają, że są eurorealistami i patriotami - znają wartość swoją i naszej ojczyzny. "Będziemy godnie reprezentować Polskę i Polaków" - podkreślają.

6. Ogólnopolski Komitet Obywatelski OKO

Programowa obrona interesów kraju i regionów zgodnie z polską racją stanu w organach zarządzania Unii Europejskiej - to główne zadanie, jakie stawia sobie OKO.

7. Inicjatywa dla Polski

IdP w sferze etycznej kieruje się wartościami chrześcijańskimi, a w sferze gospodarczej i państwowej jest ugrupowaniem centroprawicowym. Optuje za wprowadzeniem invocatio dei do Konstytucji Europejskiej, popiera zachowanie tożsamości narodowej przez członków UE, chce gospodarki wolnej od nadmiernej ingerencji państwa i samej zbiurokratyzowanej UE. Będzie współpracować z tymi frakcjami w Parlamencie Europejskim, którym te wartości są bliskie.

8. Socjaldemokracja Polska

Deputowani wybrani z list SdPl chcą zająć się: dostępem Polaków do unijnych rynków pracy (przenoszeniem do Polski europejskich standardów antykorupcyjnych, pomocą organizacjom i gminom zabiegającym o unijne środki, ochroną najsłabszych grup społecznych i ochroną europejskiej kultury przed kulturą masową. Dobrze oceniają projekt unijnej konstytucji, choć jak zastrzegał jej lider Marek Borowski: "znaczenie Polski zarysowane w traktacie nicejskim" w sprawie systemu głosownia w Radzie UE powinno być zachowane.

9. Prawo i Sprawiedliwość

W swoim programie PiS podkreśla konieczność podjęcia energicznych działań zmierzających do ochrony prawdy historycznej i przypominania roli naszego Narodu w historii Europy. Nie godzi się na przyjęcie tzw. kompromisu w sprawie konstytucji europejskiej (konieczne przeprowadzenie referendum). PiS pragnie umiejętnie przystosować polskie państwo do skutecznej konkurencji na terenie Unii.

10. Liga Polskich Rodzin

Jak podkreśla LPR, celem nie jest dekonstruowanie Unii od środka, ale przyjęcie do niej jak największej liczby państw, tak, by straciła ona sens istnienia. Przedstawiciele Ligi kandydują do europarlamentu, by zbudować tam silną frakcję ugrupowań narodowych. Uważają, że naród został zmanipulowany w czerwcowym referendum i dlatego pragną wejść, by wyciągnąć dla naszego narodu jak najwięcej korzyści z przynależności do Unii.

11. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców

Przedstawiciele tego komitetu chcą pokazać, że obrona twardych interesów narodowych jest w PE możliwa. Zależy im także na tym, aby mocno zaakcentować i przypomnieć o chrześcijańskich korzeniach Europy.

12.Unia Wolności

Unia Wolności pragnie silnej Polski w solidarnej Europie. W ten sposób chce realizować marzenia wielu pokoleń ludzi walczących o wolność w imię naszych wspólnych wartości. Ponadto opowiada się za kompromisem w sprawie Traktatu Nicejskiego oraz uważa, że Polska nie może zgodzić się na udział w "Europie dwóch prędkości".

13. Polskie Stronnictwo Ludowe

Celem działań posłów wybieranych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego będą starania m.in. o:

 • pełne wykorzystanie wszystkich praw i możliwości jakie zostały zagwarantowane Polsce w Traktacie Akcesyjnym oraz wynikają z zasad Unii Europejskiej;
 • zagwarantowanie Polsce warunków działania na rynku europejskim, które pozwolą wykorzystać i rozwijać istniejący potencjał twórczy i rozwojowy polskiego społeczeństwa oraz produkcyjny i rozwojowy potencjał polskiej gospodarki, przede wszystkim w dziedzinie przemysłu i rolnictwa;
 • podjęcie zdecydowanych i konsekwentnych starań o niezwłoczne zagwarantowanie Polsce równych warunków członkostwa w dziedzinach, które zostały objęte okresami przejściowymi, zagrażającymi naruszeniem warunków równej konkurencji;
 • prowadzenie aktywnej i systematycznej działalności kształtującej Unię Europejską z poszanowaniem suwerennych praw wszystkich państw członkowskich i narodów ją zamieszkujących.

  14. Koalicyjny Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Partii Ludowo-Demokratycznej

  Mówią m.in. o konieczności podniesienia wysokości średniej emerytury w Polsce, z wykorzystaniem do tego funduszy europejskich. Swoim programie mowa jest także o projekcie Europejskiej Karty Seniora, która pomoże zagwarantować godne życie polskim emerytom i rencistom. Z kolei lider PLD Roman Jagieliński podkreśla, że w centrum uwagi jego partii jest doprowadzenie do ożywienia gospodarki oraz zapewnienie ludziom poczucia bezpieczeństwa w kraju.

  15. Antyklerykalna Partia Postępu "Racja"

  Odpowiada się za silną i sfederowaną Europą, będącą nie tylko silnym organizmem gospodarczym ale również obszarem harmonijnie rozwijających się społeczeństw obywatelskich. Jest orędownikiem świeckiej, nowoczesnej i pluralistycznej Europy.

  16. Polska Partia Narodowa

  Są przeciwko obecnym zapisom w konstytucji, zezwalającym na przekazywanie atrybutów suwerennego państwa organizacjom ponadnarodowym. Pragną nadania nadrzędnej roli instytucji prawnej państwa w IV Rzeczypospolitej Polskiej wobec innych państw, organizacji międzynarodowych czy innych podmiotów prawa międzynarodowego. Wyrażają się przeciwko dyskryminacji Polski w Unii Europejskiej, dyrektywom i karom, niszczącym naszą gospodarkę.

  17. Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych

  Ich nadrzędnym celem jest likwidacja bezrobocia w Polsce i UE oraz zabezpieczenie ludzi bezrobotnych odpowiednim zapleczem socjalnym. Są za wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia w ramach składek ZUS, mając za wzór systemy ubezpieczeniowe w krajach UE (w Anglii i Niemczech obowiązują one od 70 lat!). Pragną także doprowadzić do zmniejszenia olbrzymich dziś różnic płacowych. Na forum europejskim planują dążyć do tego, aby przy wzroście produkcji dóbr prywatnych występował wzrost dóbr publicznych, uzyskując równowagę społeczną i zasobność społeczeństwa przy sprawiedliwym podziale kapitału.

  18. Zieloni 2004

  Wchodzą do Unii po to, żeby ją zmienić i żeby uzyskać wpływ na kształt i warunki życia w przyszłej wspólnej Europie. Ich wkładem jest wola dalszej poprawy stosunków bilateralnych między Polską a Niemcami. Widzą szczególną rolę gospodarczego i intelektualnego potencjału polskiej emigracji w procesie rozwoju gospodarczego Polski, naszej myśli naukowej i promocji naszej kultury. Są zwolennikami dalszego poszerzania Unii Europejskiej. Dostrzegają kluczową rolę Polski, jako nowego członka Unii Europejskiej, w relacjach tej ostatniej z krajami leżącymi na wschód od Polski, a w szczególności z Ukrainą i Białorusią.

  19. Narodowe Odrodzenia Polski

  Naczelnym zadaniem jest utrzymanie niepodległego bytu naszej ojczyzny. Dążą do zwiększenia odpowiedzialności i wolności Polaków, ich bezpieczeństwa osobistego i wpływu na władzę. Do Parlamentu Europejskiego startują by "zniszczyć UE i do tego celu mamy zamiar wykorzystać obosieczny miecz demokracji - mass media - przeciw niej". Chcą powiedzieć prawdę o "zagrożeniu ze strony dewiantów, o zagrabionym polskim mieniu i dalszych zakusach na naszą własność, o agresji na Irak, o głupocie systemu demokratycznego."

 • Dowiedz się więcej na temat: "Wyborcza" | 'Wyborcza'

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Strona główna INTERIA.PL

  Polecamy