Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego

Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu może nastąpić w szczególnych przypadkach losowych bądź w szczególnych przypadkach zdrowotnych.

Szczególne przypadki zdrowotne

Reklama

Jako szczególne przypadki zdrowotne należy traktować sytuacje, o których orzeka lekarz specjalista (np. psychiatra, neurolog, kardiolog, hematolog, onkolog) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu dla ucznia indywidualnego nauczania.

Szczególne przypadki losowe

Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe zdarzenia lub wypadki powodujące niemożność uczestniczenia w sprawdzianie/egzaminie gimnazjalnym w pierwszym lub/i drugim terminie.

Procedura zwolnienia ucznia przez dyrektora OKE:

1. Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne podanie do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Do podanie należy załączyć dokumentację o stanie zdrowia wraz z ewentualną argumentacją.

2. Podpisany przez dyrektora szkoły wniosek wraz z dokumentacją o stanie zdrowia ucznia i podaniem rodziców należy przesłać pocztą do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor OKE. Następnie jest ona - w formie pisemnej - przekazywana do dyrektora szkoły.

4. Oryginał decyzji dyrektora OKE o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego jest przekazywany na ręce rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:

Na mocy § 38 ust. 1 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - w związku z czym nie zgłasza się ich danych do okręgowej komisji.

(www.cke.edu.pl)

Dowiedz się więcej na temat: szkoły | OKE | egzamin | egzamin gimnazjalny | zwolnienia

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje