CBOS: W listopadzie nieznaczna poprawa notowań rządu i premiera

W listopadzie, w porównaniu z październikiem, do 23 procent, czyli o 3 punkty, wzrósł odsetek zwolenników rządu, jednocześnie o tyle samo - do 43 proc. - ubyło jego przeciwników. Nieco poprawił się także społeczny odbiór premiera - wynika z badania CBOS.

W porównaniu z październikiem nieco wzrósł odsetek zwolenników rządu (o 3 punkty, do 23 proc.), jednocześnie ubyło jego przeciwników (o 3 punkty, do 43 proc.).

Reklama

Zwolennicy rządu rekrutują się przede wszystkim spośród mieszkańców największych, ponadpółmilionowych miast (43 proc.), badanych o stosunkowo wysokich miesięcznych dochodach per capita - powyżej 1500 zł (41 proc.), respondentów zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (32 proc.), a także najlepiej wykształconych (33 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych urzędujący gabinet uzyskuje największe poparcie wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (44 proc.) oraz osób pracujących na własny rachunek (35 proc.).

Postawy wobec rządu wiążą się również z deklarowanymi poglądami politycznymi oraz uczestnictwem w praktykach religijnych. Badani identyfikujący się z prawicą oraz ci, którzy biorą udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, częściej niż pozostali wyrażają niechęć do gabinetu Donalda Tuska.

W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie poprawił się także społeczny odbiór premiera. Minimalnie zwiększył się odsetek osób zadowolonych z tego, że Donald Tusk kieruje pracami Rady Ministrów (o 3 punkty, do 28 proc.), a jednocześnie zmniejszył się odsetek niezadowolonych (o 4 punkty, do 57 proc.).

Premier, tak jak cały rząd, uzyskuje najwyższe poparcie wśród mieszkańców największych miast (43 proc.), badanych znajdujących się w stosunkowo dobrej sytuacji materialnej - o miesięcznych dochodach na głowę powyżej 1500 zł (43 proc.), zadowolonych z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego (38 proc.), a także absolwentów wyższych uczelni (40 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych premier cieszy się największą aprobatą wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (42 proc.) oraz pracujących na własny rachunek (44 proc.).

Jeśli chodzi o oceny wyników działalności rządu, to postrzegane są one nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu. Rezultaty jego działań pozytywnie ocenia prawie co czwarty badany (23 proc., wzrost o 3 punkty), a negatywnie - dwie trzecie respondentów (66 proc.).

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważa krytycyzm w ocenach dotychczasowych rezultatów działalności rządu. Opinie w tej sprawie silnie różnicuje sytuacja materialna badanych - im lepiej oceniają oni swe warunki materialne, tym częściej wystawiają urzędującemu gabinetowi oceny pozytywne.

O ile wśród respondentów źle oceniających własne warunki materialne 14 proc. wyraża pozytywne opinie na temat wyników działalności rządu, o tyle wśród tych, którzy oceniają je dobrze - prawie co trzeci (30 proc.). Również badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł wyraźnie częściej niż pozostali doceniają rezultaty działalności gabinetu Donalda Tuska.

Badani z wykształceniem średnim i wyższym częściej niż osoby gorzej wykształcone dobrze oceniają działalność rządu. W grupach społeczno-zawodowych najbardziej zadowoleni z efektów jego pracy są pracownicy usług (30 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (29 proc.).

CBOS pytał też respondentów o opinie na temat polityki gospodarczej rządu. Nie zmieniły się one w stosunku do października. Nadal 70 proc. ankietowanych uważa, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, zaś 20 proc. jest przeciwnego zdania.

Polityka rządu w sferze gospodarki, podobnie jak wyniki jego działalności, oceniana jest krytycznie przez wszystkie analizowane grupy społeczno-demograficzne. Stosunkowo najlepiej postrzegają ją badani znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej - o  miesięcznych dochodach powyżej 1500 zł na głowę (34 proc. opinii pozytywnych), dobrze oceniający swe warunki materialne, mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (32 proc.), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (31 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (31 proc.).

CBOS podsumowuje, że po dwóch latach działalności drugi rząd Donalda Tuska - przed rekonstrukcją - oceniany jest zdecydowanie krytycznie. Niewielu badanych identyfikuje się z urzędującym gabinetem, a liczba jego zwolenników jest mniej więcej o połowę mniejsza od liczby przeciwników.

Zaznacza, że obecne notowania rządu są gorsze zarówno od tych, jakie uzyskiwał on przed dwoma laty - na początku swojego funkcjonowania, jak i od osiąganych przez pierwszy rząd Tuska na półmetku jego działalności. "Czas pokaże, czy rekonstrukcja rządu wpłynie na jego społeczny wizerunek i odwróci negatywny trend w notowaniach gabinetu Donalda Tuska" - konkluduje CBOS.

Dowiedz się więcej na temat: Donald Tusk | sondaże

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje