Jak się przygotować do ustnej matury z j. polskiego?

Ustny egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy. Wszyscy uczniowie zdają go na tym samym poziomie. Sam egzamin składa się z dwóch części - wypowiedzi na wybrany temat oraz rozmowy zdającego z egzaminatorem. Druga część jest omówieniem prezentacji tematu i bibliografii.

Zdjęcie

/© Bauer
/© Bauer

Część ustna trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z zespołem egzaminacyjnym - około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

Krępująca cisza

Reklama

Nie denerwuj się, jeśli podczas Twojej prezentacji komisja milczy. Właśnie tak ma przebiegać wystąpienie zdającego. Osoby zasiadające w komisji zabiorą głos dopiero w drugiej części egzaminu, żeby zadać Ci pytania.

Sama prezentacja nie wystarczy

Egzamin nie zostanie zaliczony, jeśli nie odpowiesz na żadne z postawionych pytań. Zatem samo przygotowanie prezentacji nie wystarczy, by uzyskać pozytywny wynik.

Ocenie podlega prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem i sprawność językowa w obu częściach egzaminu ).

Punktacja

W sumie za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w następującym układzie:

- za prezentację tematu 5 pkt (3 za wartość merytoryczną, 2 - za kompozycję), czyli 25% ogólnej punktacji,

- za rozmowę - 7 punktów, czyli 35% ogólnej punktacji,

- za język (oceniany w obu częściach egzaminu) - 8 punktów, czyli 40% ogólnej punktacji 3).

Wybór tematu

Uczniowie wybierają tematy z listy przygotowanej przez nauczyciela języka polskiego. Należy wybrać tylko jedno zagadnienie, a następnie określić sposób jego realizacji oraz zakres materiału"służącego do opracowania tematu".

Przemyśl dokładnie formę wystąpienia. Bibliografię oraz materiały dodatkowe, z których zamierzasz korzystać podczas prezentacji, należy dostarczyć nauczycielowi na miesiąc przed egzaminem. Tydzień przed egzaminem przedstaw nauczycielowi ramowy plan wystąpienia.

Podczas prezentacji tematu możesz np. korzystać z nagranego przez siebie filmu, wywiadu, możesz również powołać się na cytaty, przedstawić reprodukcje dzieł sztuki czy nagrania muzyczne.

Grupy tematyczne

Tematy maturalne przygotowywane przez zespół polonistów w danej szkole zawarte są w trzech

blokach tematycznych:

a) literatura (grupa A),

b) związki literatury z innymi dziedzinami sztuki (grupa B),

c) język (grupa C).

Tematy w poszczególnych blokach

Tematy z bloku A i B wykorzystują często znane ci motywy literackie, pojawiające się w trakcie edukacji szkolnej. Przygotowując wypowiedzi z tych bloków, należy mieć na uwadze nie tylko streszczenie utworów (choć ich znajomość - i to dobra - jest nieodzowna), ale także operowanie terminami z zakresu teorii i historii literatury. Umiejętne nawiązanie do filozofii czy teatrologii bywa ważne dla tematów z grupy A.

Problematyka zagadnień grupy B narzuca już w swoim charakterze konieczność analiz porównawczych. To dział tematyczny szczególnie polecany osobom chcącym poszukiwać np. podobieństw i różnic w interpretacji tego samego motywu w odmiennych dziedzinach sztuki.

Blok C - zatytułowany "Język", stanowi szeroki wachlarz tematów podejmujących się analizy zjawisk

językowych osadzonych w literaturze - dawnej i współczesnej oraz w polszczyźnie funkcjonującej w codziennej komunikacji ustnej i pisemnej. Od osób wybierających tematy z bloku C oczekuje się swobodnego operowania terminami z zakresu teorii czy historii języka.

Przykłady zagadnień:

Język dziennikarzy sportowych radia, telewizji i prasy. Omów na wybranych przykładach.

Retoryka wypowiedzi politycznych. Dokonaj charakterystyki na podstawie kilku przykładów.

Słowo jako nośnik emocji, czyli barwy wyrazów w tekście prozatorskim. Omów odwołując się

do konkretnych przykładów.

"Scharakteryzuj, omów, przedstaw"

Podczas egzaminu ustnego usłyszysz słowa takie jak: "scharakteryzuj", "omów",

"przedstaw", "określ" - te czasowniki operacyjne wskażą ci, jak powinieneś przedstawić dany temat i nakierują cię na konkretną pracę i tryb postępowania.

POLECANE zwiń