II Międzynarodowy Plener Rzeźby w Marmurze

Opole organizuje, w dniach od 27 czerwca 2008 r. do 20 lipca 2008 roku, II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Plener realizowany będzie z udziałem Carrary, partnerskiego miasta Opola.

II Międzynarodowy Plener Rzeźby w Marmurze w Mieście Opolu - Stolicy Polskiej Piosenki zrealizowany z partnerskim udziałem Miasta Carrary

Reklama

Regulamin 2008

Artykuł 1

Miasto Opole organizuje, w dniach od 27 czerwca 2008 r. do 20 lipca 2008 roku, II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Plener realizowany jest z udziałem Miasta Carrary, będącego miastem partnerskim Opola. Plener odbywa się pod Patronatem Pana Ryszarda Zembaczyńskiego, Prezydenta Miasta Opola. Tematem Pleneru jest "Piosenka".

Artykuł 2

Początek Pleneru: piątek 27 czerwca 2008 r. o godz. 16:00. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby w ciągu 21 dni, pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez miasto Opole. Bezwzględny termin zakończenia prac mija w sobotę 19 lipca 2008 roku o godz. 16:00. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Pleneru w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego organizację.

Artykuł 3

Rzeźby zostaną wykonane w blokach marmuru z Carrary. Każdy artysta otrzyma blok dostosowany w miarę możliwości do projektu swojej rzeźby. Maksymalna objętość bloku wynosi 2,0 m3. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (woda, prąd, sprężone powietrze), zapewnione przez Organizatora Pleneru. Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami rzeźbiarskimi.

Artykuł 4

Wszystkie wykonane rzeźby oraz ewentualne fotografie rzeźb, publikowane celem informacji, reklamy lub wydawnictwa, staną się własnością Miasta Opola, które zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą. Artyści zachowują prawa autorskie.

Przeznaczeniem wybranych rzeźb będzie wyeksponowanie ich w określonych punktach miasta Opola, a tym samym podniesienie walorów estetycznych miasta oraz wzbogacenie jego dziedzictwa kulturalnego i artystycznego.

Artykuł 5

Miasto Opole zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia rzeźbiarzy uczestniczących w Plenerze od godz. 12:00 w dniu 27 czerwca 2008 r. do godz. 12:00 w dniu 21 lipca 2008 r. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Każdy rzeźbiarz otrzyma indywidualne wynagrodzenie w wysokości PLN 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy 00/100), płatne jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez każdego rzeźbiarza. Prezydent Miasta Opola może przyznać dodatkową nagrodę.

Artykuł 6

Nagłośnienie medialne zostanie zapewnione poprzez zamieszczenie informacji o Plenerze w prasie, radiu i w telewizji o zasięgu lokalnym oraz, w miarę możliwości, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Udział mieszkańców zostanie zapewniony poprzez akcję medialną i plakatową. Po zakończeniu Pleneru wydany zostanie katalog. Całość informacji o Plenerze będzie dostępna na stronie internetowej:

http://www.opole.pl/plener

Artykuł 7

Dossier kandydata do dostarczenia w celu zakwalifikowania do Pleneru: Formularz zgłoszenia kandydata, Podpisany Regulamin Pleneru w języku polskim lub angielskim, Curriculum Vitae, 5 fotografii rzeźb wykonanych w kamieniu, w tym przynajmniej jednej rzeźby monumentalnej,

Rysunek/szkic w skali ok. 1:10 proponowanego projektu rzeźby,

Makieta proponowanego projektu rzeźby, Propozycja tytułu dzieła i krótkie omówienie intencji artysty (symbolika dzieła), Współczesne zdjęcie artysty (do zamieszczenia na stronie internetowej), Dostarczone dossier każdego z kandydatów, w tym makiety projektów rzeźb, stają się własnością Miasta opola i nie podlegają zwrotowi artystom. Dossier kandydatów należy przesyłać na adres:

Janusz Karpiński

Naczelnik Biura Spraw Międzynarodowych

Urząd Miasta Opola

Rynek Ratusz

45-015 Opole

Polska Ostateczna data nadsyłania Dossier kandydatów: piątek, 29 lutego 2008 r.

Artykuł 8

Na podstawie wymaganego Dossier, a w szczególności na podstawie curriculum vitae oraz szkiców i makiet projektu rzeźby na temat "Piosenka", Jury podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do Pleneru. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru uczestników Pleneru zostanie podjęta najpóźniej w piątek, 21 marca 2008 r. Oficjalna lista zakwalifikowanych kandydatów opublikowana zostanie w środę, 26 marca 2008 r. na stronie internetowej. Decyzje Jury są nieodwołalne.

Artykuł 9

Każdy zakwalifikowany artysta będzie zobowiązany do przekazania kaucji wysokości PLN 800,00 (osiemset złotych), celem zabezpieczenia swojego udziału w Plenerze. Kaucja zostanie w całości zwrócona uczestnikowi po zakończeniu Pleneru. W przypadku nieuczestniczenia zakwalifikowanego artysty w Plenerze oraz w przypadku, kiedy rzeźbiarz nie będzie mógł ukończyć swojego dzieła z powodu absencji lub z innych powodów, zobowiązania Organizatora automatycznie tracą ważność, co oznacza niewypłacenie honorarium oraz anulowanie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Opola.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje