Najnowszy sondaż. Tak Polacy oceniają sytuację w kraju

Z czerwcowego sondażu TNS Polska wynika, że 59 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 25 proc. badanych, a 16 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

W porównaniu do wyników z maja zmniejszył się udział ocen negatywnych na temat kierunku biegu spraw w Polsce o 3 punkty procentowe. Poziom ocen pozytywnych utrzymuje się natomiast na podobnym poziomie - wzrost o 1 pkt proc. Ponad połowa respondentów (55 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Zdaniem 41 proc. ankietowanych jest to lekki kryzys, a w ocenie 14 proc. badanych gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Przeciwnego zdania jest 38 proc. Polaków, którzy uważają, że polska gospodarka rozwija się. W ocenie 35 proc. jest to jednak powolny rozwój, a dla 3 proc. ankietowanych gospodarka polska znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju.

Reklama

Jak podkreśla TNS Polska, czerwcowe wyniki wyróżniają się znacząco mniejszym odsetkiem negatywnych opinii o stanie polskiej gospodarki w porównaniu do wyników uzyskanych w maju. Negatywne oceny spadły o 7 punktów procentowych, natomiast wzrósł poziom odpowiedzi pozytywnych - o 5 punktów procentowych.

Zdaniem 47 proc. Polaków, w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia będą mniej więcej takie same jak obecnie. W ocenie 23 proc. ankietowanych warunki życia zmienią się na lepsze, 24 proc. badanych uznało, że ulegną one pogorszeniu, zaś 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Podobnie kształtowała się sytuacja przed miesiącem. Nieznacznie wzrósł odsetek pozytywnych prognoz (o 2 pkt proc.) oraz o 5 pkt proc. zmniejszył się odsetek ocen negatywnych.

Według TNS Polska w czerwcu oceny netto trzech wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne. Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. Niemniej wskaźnik oceny netto prognozy materialnych warunków życia w ciągu nadchodzących trzech lat jest najlepszy od czterech lat.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca wszystkie trzy oceny polepszyły się. Największy wzrost dotyczy wskaźnika oceny netto prognozy materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech lat (o 7 pkt proc.) i wskaźnika oceny stanu gospodarki (12 pkt proc.). Wskaźnik oceny netto kierunku zmian w kraju wzrósł natomiast o 4 pkt proc.

Zdecydowana większość respondentów (71 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne, bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (49 proc. ogółu) uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, a co piąty badany (22 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści stanowią tu jedną czwartą społeczeństwa (25 proc.). Mimo to, jedynie 2 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 23 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Czerwcowe wyniki kształtują się podobnie jak przed miesiącem. O 2 pkt proc. wzrosły oceny pozytywne, a o 3 pkt proc. zmniejszył się poziom ocen negatywnych.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 6-11 czerwca tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje