Reklama

Reklama

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach do dalszych prac w podkomisji

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych powołała w środę podkomisję do dalszych prac nad projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowela zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań, które wyeliminują tzw. turystykę pobytową.

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Co zastępuje dyrektywa?

Reklama

Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej.

Jak zaznaczyła w środę na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych wiceminister MSWiA Renata Szczęch, dyrektywa zastępuje dwie już obowiązujące - w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagradzania lub wolontariacie oraz drugą dyrektywę - w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych.

"Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, szkoleń oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy.

"Proponuje się ustanowienie instytucji zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, jednostek organizujących staż i jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze" - mówiła Szczęch.

Dodała, że zmienia się również instytucja zatwierdzania jednostek naukowych w odniesieniu do jednostek prowadzących studia. "Obowiązek zatwierdzania nie będzie jednak dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe" - zaznaczyła.

Wiceminister Renata Szczęch podkreśliła, że wdrożenie dyrektywy wiąże się z potrzebą dodania nowych celów, dla których wydawane są wizy, czyli - odbycia stażu i udziału w programie wolontariatu europejskiego, a także wprowadzenia zmian w zakresie przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, prowadzenia badań naukowych oraz dla członków rodzin obywateli Polski lub cudzoziemców.

"Ponadto ulegają zmianie przepisy regulujące udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, ponieważ art. 25 powyższej dyrektywy umożliwia studentom oraz naukowcom pozostanie na terytorium państwa członkowskiego w celu poszukiwania zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej po zakończeniu studiów lub okresu badań naukowych" - wskazała.

Obowiązki szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Nowe przepisy nakładają na szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców m.in. obowiązki informacyjne względem komendanta głównego Straży Granicznej i szefa ABW, związane z korzystaniem z różnego rodzaju mobilności na terenie Polski.

"Projekt wprowadza także rozwiązania mające na celu wyeliminowanie tzw. turystyki pobytowej, które to zjawisko zostało dostrzeżone przez organy polskie na przestrzeni szczególnie 2017 roku" - zaznaczyła Szczęch.

Jak wyjaśniła, zjawisko to polega na składaniu - głównie przez obywateli państw spoza UE - wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Chodzi o osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

"W związku z tym proponuje się dodanie dwóch nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, które będą zależne od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa na terytorium RP w chwili złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy" - powiedziała wiceminister MSWiA. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje