Reklama

Reklama

Wyjście z mroku

Jak rodziła się Polska i młodsza Europa.

Europa, rozumiana jako strefa cywilizacji, narodziła się w VIII w. Na bazie wartości powstałych w czasach antyku - chrześcijaństwa, prawa rzymskiego, greckiej nauki i sztuki - dobudowane zostały obyczaje grup plemiennych osiedlających się na terytoriach dawnego cesarstwa. Ówczesna Europa dzieliła się na dwa okręgi kultury. Pierwszy zamieszkany był głównie przez mniej lub bardziej zromanizowane plemiona germańskie w Galii, Italii, Germanii, drugi - grecki - głównie przez Słowian osiadłych w granicach cesarstwa bizantyńskiego. Poza tymi kręgami istniał świat nieznany lub mało znany, świat zróżnicowany ustrojowo i językowo, z którego wyłaniały się najeźdźcze ludy Protobułgarów, Skandynawów, Węgrów. Granice tego świata w świadomości współczesnych były nieznane. Rozległe obszary Europy pozostawały niezapisaną kartą. Do najmniej znanych należały te, z których wyłoniła się Polska.

Reklama

Jeszcze w II połowie IX w. w opisie grodu "na północ od Dunaju" zamieszczone były nazwy plemion, które potrafimy zidentyfikować; tych wokół Karpat, wzdłuż wybrzeży morskich, nieodległych od Łaby. W miejscu późniejszej Polski znajduje się czarna dziura, nie wiemy, czy wynikająca z naszej nieumiejętności wyjaśnienia zamieszczonych nazw, czy z powodu niewiedzy piszącego. Znane są pochodzące z tego czasu wzmianki o obrzeżach ziem polskich: "potężnym księciu we Wiślech", o książętach czeskich przyjmujących chrzest, o rozległym i silnym państwie Wielkich Moraw. Istnieją względnie liczne przekazy mówiące o kontaktach Waregów z Bizancjum, o kupcach arabskich na ziemiach wokół Wołgi i Dniepru. Między tymi wspomnianymi obszarami leżały ziemie nieznane.

Państwo, które stać się miało Polską, pojawiło się nagle już jako silna organizacja. Pierwsza wzmianka o jego władcy, Mieszku, określa go jako króla, co świadczy nie o sakrze królewskiej, lecz o dużym znaczeniu władcy. Najeżdżający na niego banita z dworu cesarskiego Wichman, wspomagany zapewne Wolinianami, "wielkie bogactwa mu zabrał". Co stanowiły owe bogactwa - nie wiemy, możemy się jedynie domyślać, że były to kruszce, może broń, może stadniny, może wreszcie uprowadzeni ludzie. Nie wiemy zbyt dobrze, nad jakim terytorium ów Mieszko panował. Na pewno były to okolice Poznania, Gniezna, być może władza księcia sięgała poza Odrę, być może przekraczała też środkową Wisłę. Żydowski podróżnik z Kordoby Ibrahim ibn Jakub nazywa księcia Mieszka władcą "najrozleglejszego kraju słowiańskiego". Być może jest to jedynie świadectwo nie najlepszej wiedzy geograficzno-politycznej Ibrahima, która oddaje pogląd o nieznanym zasięgu władzy księcia.

Już parę lat później Mieszko zawarł przymierze z księciem czeskim, pojął jego córkę za żonę i się ochrzcił w 966 r. Był to akt przełomowy w dziejach powstałej organizacji państwowej. Jak wynika z badań archeologów, wiązał się on z organizacją nowych struktur osadniczych: budową wielkich grodów, przenoszeniem w ich pobliże ludności, niszczeniem lub opuszczaniem starych, małych ośrodków. Tworzenie nowej organizacji społecznej, jak się wydaje, nie stanowiło pokojowego przejścia od dotychczasowego porządku. Organizacja państwa zapewne przypominała systemy znane w różnych częściach świata. Nazywane są państwami wodzowskimi, ich cechą charakterystyczną była władza bardziej nad ludźmi niż nad ziemią. Umożliwiona była istnieniem w rękach księcia siły wykonawczej - drużyny (opisywanej przez cytowanego już Ibrahima). Składała się ona z ludzi będących na utrzymaniu wodza i od niego zależnych, których główna działalność poświęcona była walce. Tym samym musiał być stworzony system gospodarki, w której poza produkcją na potrzeby własne musiała powstawać nadwyżka przekazywana na otrzymanie drużyny. Celem jej było jednak nie tylko pilnowanie nowego porządku gospodarczego, lecz także uzyskiwanie korzyści materialnych z wypraw na bliższych i dalszych sąsiadów.

Państwo wodzowskie (chiefdom) stanowiło nowy typ organizacji społecznej, do umacniania której potrzebna była właściwa ideologia. Sakralizacja władzy wodza-księcia, propaganda słowem, obrazem i budowlą, rozbudowa instytucji i urzędów. Niezbędna była rozbudowa książęcej administracji przygotowującej sojusze i warunki zawieranego pokoju, umiejącej korzystać ze wspólnego - powszechnego języka. Wszystkie te warunki mogły zostać spełnione poprzez przyjęcie chrześcijaństwa i włączenie się do wspólnoty ideologicznej świata.

Pojawienie się państwa polskiego towarzyszyło zjawiskom zachodzącym w znacznie szerszej skali geograficznej. Pomijając dość krótkotrwałe formy państwowości Wielkich Moraw właśnie w X w. doszło do procesu włączenia do chrześcijańskiej Europy innych państw, które niezależnie od różnych perturbacji dziejowych przetrwały do czasów dzisiejszych. W porządku chronologicznym Czechy, Dania, Polska, Węgry, Ruś, Norwegia i Szwecja weszły, przynajmniej formalnie, do grona członków wspólnoty chrześcijańskiej. Powiększyła się ona o blisko milion kilometrów kwadratowych, co prawda zaludnionych znacznie rzadziej niż kraje Starej Europy.

Jakie mechanizmy spowodowały przekształcanie się struktur plemiennych w struktury państwowe i na czym to przekształcanie polegało? Skąd czerpano środki umożliwiające budowę organizacji państwowej? Wymiana towarów wymuszała tworzenie systemów porozumiewania się - gestem, głosem, znakiem. Gest był użyteczny zawsze, a gest liturgiczny stawał się znakiem rozpoznawalnym powszechnie. Głos nabierał znaczenia wraz z poznawaniem obcych słów, obcych języków. Znakiem, który ułatwiał komunikację między ludźmi niezależnie od ich języka i od symboli religijnych, był pieniądz, niekoniecznie metaliczny. Jeśli prowadzony był handel między ziemiami nad Bałtykiem a Konstantynopolem, to musiała wytworzyć się w miarę uzgodniona ocena wartości towarów, by działalność ta była możliwa.

Ażeby lepiej zorientować się w tej formie kontaktów, trzeba też zwrócić uwagę na podstawy gospodarcze tworzących się organizacji społecznych w X w. Panuje dość zgodny pogląd, że wśród głównych zajęć ówczesnych ludzi należy wymienić rolnictwo, hodowlę i bartnictwo. Na pewno niesłusznie pomijane jest łowiectwo i rybołówstwo.

Gospodarka w całej Europie była słabo rozwinięta. Gdyby przedstawić dla VI-VII w. przybliżony bilans handlowy trzech wielkich światów gospodarki - rzymskiego, greckiego i barbarzyńskiego - to zapewne należałoby uznać, że w wymianie Bizancjum z cesarstwem karolińskim był on zdecydowanie ujemny dla Zachodu. Ziemie barbaricum, generalnie rzecz biorąc, do VIII w. w ogóle znajdowały się poza kręgiem wielkiej kontynentalnej wymiany towarowej. Oczywiście, są na ich obszarze świadectwa importów z południa, ale ogólnie można stwierdzić, że z państw ludów germańskich - Franków, Wizygotów, Bawarów, z heptarchii anglosaskiej wyciekały skąpe strugi pieniądza kruszcowego w zamian za różne dobra sprowadzane z Bizancjum lub z krajów islamu. Ziemie Słowian, Skandynawów i Bałtów leżały na uboczu tej działalności i w niewielkim stopniu zdobywały produkty potrzebne dla swych samowystarczalnych gospodarstw. Już jednak w VIII w. sytuacja zaczęła się zmieniać, szczególnie po powstaniu państwa Karola Wielkiego, stanowiącego inwestycję mającą przynosić zyski z wypraw wojennych. Potencjał gospodarki karolińskiej był niższy niż Bizancjum, nie mówiąc już o świecie arabskim, ale bilans handlowy w wymianie z rejonem Morza Śródziemnego stawał się dla Zachodu bardziej korzystny.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: Mrok | pieniądz | bilans | monet | handel | broń | skarby | ziemie | wyjście | Europa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje