Co dalej z lustracją?

14 marca tego roku upłynął termin składania oświadczeń lustracyjnych. Teraz rozpoczął się etap badania ich prawdziwości.

- Biuro Lustracyjne IPN ma pełne ręce roboty. Ustawa obejmuje 48 kategorii osób podlegających obowiązkowi lustracyjnemu - mówi Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału IPN.

Reklama

Wbrew dość często spotykanemu przeświadczeniu, Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował idei lustracji. - Trybunał dokonał istotnych zmian, ale nie znaczy to, że została zaniechana lustracja. Najistotniejsza zmiana, polega na tym, że zawężono krąg osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia lustracyjnego - wyjaśnia dyrektor Lasota.

Kogo dotyczy?

Kogo dotyczy dziś zatem tzw. ustawa lustracyjna, po zmianach wprowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 maja 2007 roku? Kto podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku?

Szczegółową i pełną listę podaje ustawa z 18 października 2006 roku O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dziennik Ustaw 2007 r., nr 63, poz. 425.)

Generalnie, lustracja obejmuje osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, pełniące obecnie określone funkcje publiczne. Dotyczy m. in. prezydenta RP, posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej, zarządu NBP, jego dyrektorów i kierownictwa, prezesa, jego zastępców, kadry kierowniczej NFZ, PZU, ZUS, KRUS, osób wchodzących w skład służby zagranicznej, dyrektora NIK oraz pracowników NIK nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne. Dalej: osób piastujących wysokie stanowiska państwowe, kierownicze stanowiska w urzędach organów władzy publicznej oraz administracji rządowej w województwie, członków zarządów i rad nadzorczych wyszczególnionych spółek z udziałem Skarbu Państwa, każdego dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i jego zastępców, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, a więc radnych miejskich, sejmików samorządowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W mediach lustracji podlegają, w Telewizji Polskiej S.A., członkowie rady nadzorczej, zarządu, dyrektorzy programów i jego zastępcy, wydawcy lub autorzy audycji publicystycznych i informacyjnych oraz dyrektorzy terenowych oddziałów i agencji TVP. Identyczny schemat lustracyjny obowiązuje dla Polskiego Radia S.A. Oświadczenia muszą też złożyć członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz redaktorzy programowi PAP, a także dyrektorzy oddziałów, biur i redaktor naczelny PAP.

Obowiązkiem lustracyjnym objęci są też wszyscy bez wyjątku sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy oraz pracownicy IPN.

W oświacie: wszyscy dyrektorzy szkół stopnia podstawowego i średniego, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W szkolnictwie wyższym: rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, osoby zajmujące stanowiska dyrektora i wicedyrektora instytutu, kwestora, kierownika i zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekani i prodziekani wydziałów. Przepisy te dotyczą także PAN i jednostek badawczo-rozwojowych. Nie dotyczą natomiast szkół niepublicznych.

Lustracji podlega również dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz żołnierze zawodowi, zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska służbowe komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień oraz ich zastępców.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje