Reklama

Reklama

Matura 2012

Matura 2011: Arkusze i rozwiązania z historii - poziom rozszerzony

Publikujemy arkusze i zaproponowane przez naszego eksperta rozwiązania z poziomu rozszerzonego. W drugiej kolejności zostanie rozwiązany poziom podstawowy.

Historia - poziom rozszerzony (pobierz ARKUSZ)

Reklama

Historia - poziom podstawowy (pobierz ARKUSZ)

Odpowiedzi są dodawane na bieżąco, pamiętajcie o odświeżaniu strony!

HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY

Podaj nazwę ludu, który w VII wieku opanował tereny odwiedzane przez Antoniusza.

Arabowie

Unia lubelska

Zadanie 8. (2 pkt)

Na podstawie tablicy genealogicznej (zamieszczonej na następnej stronie) ukazującej związki rodziny Czartoryskich i Poniatowskich oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe. Obok tych zdań napisz słowo prawda.

Wyjaśnij, dlaczego książę Klemens Metternich był przeciwny proponowanym zmianom terytorialnym, o których mowa w tekście.

Wcielenie Saksonii do Prus stanowiło podważenie zasad równowagi sił - taka inkorporacja wzmocniłaby Prusy.

Zadanie 10. (1 pkt)

Rozpoznaj powstania, o których pisze J. Łojek. Wpisz ich nazwy obok właściwego opisu.

1. Listopadowe

2. Krakowskie

3. Styczniowe

Zadanie 11. (1 pkt)

Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Ekspansja terytorialna Szwecji w XVII w.

Tytuł mapy: Rozwój terytorialny Japonii na Dalekim Wschodzie na przełomie XIX i XX wieku

A. Sformułuj wniosek wynikający z porównania terytorium i potencjału gospodarczego części Górnego Śląska przyznanych Polsce i Niemcom przez Radę Ligi Narodów.

NIemcy otrzymali część Górnego Śląska o większym terytorium, lecz mniejszym potencjale gospodarczym, zaś Polacy - mniejsze terytorium, lecz o większym potencjale gospodarczym.

B. Podaj nazwę wydarzenia, które wpłynęło na decyzję o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski.

III Powstanie Śląskie

A. Podaj miejsce i rok konferencji, której dotyczy tekst.

Miejsce: Jałta

Rok: 1945

B. Spośród wymienionych postanowień tej konferencji, dotyczących Polski, wybierz i podkreśl to, które nie zostało zrealizowane.

A. Podaj przyczynę napisania listu przez Wandę Wasilewską po opublikowaniu Poematu dla dorosłych.

List Wandy Wasilewskiej do Nikity Chruszczowa był reakcją na fakt, iż w prasie poddawanej kontroli i cenzurze publikowane są wiersze, mające na celu ośmieszenie i wykpienie przedsięwzięć socjalistycznych, podejmowanych na terytorium Polski

B. Podaj nazwę inwestycji, o której mowa w podkreślonym fragmencie źródła 1.

Budowa Nowej Huty

Zadanie 15. (1 pkt)

Podaj negatywny skutek sądowniczej reformy Peryklesa.

Ze względu na wynagrodzenia sędziami chcieli być wszyscy. Częściej dążyli do tej posady ludzie, którzy się do takiego zawodu nie nadawali.

Zadanie 16. (1 pkt)

Ponieważ to dzięki jego działaniom lud i biedacy uzyskali lepszą pozycję w państwie. Stanowili załogę statków, a więc mieli większy wpływ na losy państwa, jego rozwój, istnienie, aniżeli lepiej urodzeni hoplici czy warstwy wyższe. To przyczyniło się do zwiększenia dostępu do urzędów, liczby osób z prawem głosu.

Zadanie 17. (1 pkt)

Na jakie zagrożenia wynikające ze stosowania ostracyzmu wskazują autorzy powyższych tekstów?

- skazywanie na wygnanie osób, które nie stanowiły zagrożenia dla demokracji ze względu, na niewiedzę i nieznajomość zagadnień przez osoby biorące udział w głosowaniu

- możliwość manipulowania wynikami głosowania poprzez "podrzucenie większej liczby głosów do urn" przez przeciwników, bądź też zawarcie porozumień między "poplecznikami", celem wygnania wspólnego wroga, który niekoniecznie musi być wrogiem demokracji.

Zadanie 18. (1 pkt)

Podaj nazwę opisanego sposobu sprawowania władzy w Rzymie i wyjaśnij, dlaczego określano go komedią republiki.

Nazywano go komedią republiki, gdyż cesarz formalnie pozostawił formę ustrojową republiki, ale jednocześnie w swoich rękach skupił całą władzę czyli uprawnienia konsula, imperatora, cenzora, trybuna ludowego. Wpływ na władzę, mimo pozornego pozostawienia go (wpływu) obywatelom, miał tylko cesarz.

Zadanie 19. (1 pkt)

Wyjaśnij, do jakiej tradycji politycznej nawiązuje wizerunek władcy. Zwróć uwagę na napis: "Karolus Imp[erator] Aug[ustus]".

Nawiązanie do tradycji politycznej Imperium Rzymskiego

Zadanie 20. (1 pkt)

Podaj, jakie wzorce kulturowe wpłynęły na zmianę modelu władzy cesarskiej.

Wzorce kulturowe zaczerpnięte z państw Bliskiego Wschodu

Zadanie 21. (1 pkt)

Rozpoznaj władcę Francji, który odwoływał się do popularności swojego stryja.

Napoleon III Bonaparte

Zadanie 22. (1 pkt)

Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W tekście scharakteryzowano funkcjonowanie systemu politycznego.

1. I Republiki Francuskiej.

2. II Republiki Francuskiej.

3. III Republiki Francuskiej.

4. IV Republiki Francuskiej.

Zadanie 23. (2 pkt)

Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne, według autora, cechy funkcjonowania opisanego systemu politycznego we Francji.

Pozytywne cechy: - powołanie zawodowych ministrów

- republika parlamentarna wykształciła się w drodze dobrowolnego niewykonywnia przez prezydenta, a nie brutalnego pogwałcenia konstytucji

Negatywne cechy: - ministrowie musieli mieć zaufanie parlamentu, krótki czas trwania gabinetu

- elitaryzacja sfery rządowej przyczyniła się do nepotyzmu i korupcji

Historia należy do grupy przedmiotów do wyboru. W grupie tej są także: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało około 26 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - blisko 14 tys. - zdaje egzamin na poziomie rozszerzonym; reszta - na poziomie podstawowym.

Rozwiązujemy dla was maturę!

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi eksperci rozwiązują dla was arkusze zadań.

W dniu matury z danego przedmiotu, po opublikowaniu arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ekspert INTERIA.PL z wybranego przedmiotu opracuje proponowane odpowiedzi.

Jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o rozwiązaniach, dołączcie do grupy fanów na Facebooku.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy