Inwestycja w edukację

Zostaną przyznane stypendia dla najzdolniejszej młodzieży ze Śląska.

Wystartował Program wspierania edukacji młodzieży z województwa śląskiego na lata 2009-2012. Zarząd Województwa Śląskiego postanowił stworzyć warunki do wzrostu wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych.

Reklama

Narzędziem wsparcia będą stypendia. Pozwolą one na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach i festiwalach), a także na stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy oraz promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. Realizacja programu rozpocznie się od października bieżącego roku i potrwa do czerwca 2012 roku.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia (słuchacza), którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia, jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub publikacje prac naukowych. Podstawą przyznana stypendiów mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub osiągnięcia na polu współpracy międzynarodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, a także rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Wnioski o stypendium składać należy do 20 lipca każdego roku. W roku bieżącym wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia.

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje komisji stypendialnej. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku szkolnym tj. od września do czerwca następnego roku (w 2009 roku od października).

Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacanie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych. Stypendyści zobowiązani są do przesłania sprawozdań z realizacji planu rozwoju.

Liczbę stypendystów ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. Wysokość stypendiów uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Województwa Śląskiego w poszczególnych latach. W roku szkolnym 2009-2010 stypendium w kwocie 380 złotych miesięcznie otrzyma 30 uczniów. Stypendium będzie obejmowało okres od października br. do czerwca 2010.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje